.

هیچوقت به تهش فکر نکن،

چون ممکنه برسی به غم!

ته زندگی به این قشنگی، میرسی به مرگ!

ته یک روز خوب، ممکنه برسی به شبِ پر از فکر و خیال!

ته یک خاطره قشنگ،

ممکنه برسی به یک یادش بخیر!

از حس و حال الانت لذت ببر،

در لحظه زندگی کن...

به تهش فکر نکن