تو را اگرچه نياز کسى قبول نيفتد

من از جهان به تو نازم که نازنين جهانى..