حافظه‌ی آدم، در ندارد که آدم‌ها برای رفت و آمدِشان اجازه بگیرند .

در زندگیِ هرکس، چند نفری هستند که برای رد شدن از مرزِ ذهن، ویزا لازم ندارند و خواسته و ناخواسته، همه جا با او هستند، تا پای گور هم .