بــدانــیــد
کــه فــردا دیر است...

و اگر غصه بیاید امروز
تاهمیشه دلتان درگیر است

بسازید رهی را که کنون
تا ابد سوی صداقت برود

و بکارید به هرخانه گلی
که فقط بوی محبت بدهــــــــد