دنیا پر از آدمهایی است که؛
یکی را دوست میدارند
اما..!

با کسی دیگر زندگی میکنند!!