گاهی بادویدن برای
رسیدن به کسی،
نفسی برای ماندن در کنار او نخواهی داشت!!!

پس با کسی بمان،
که نصف
راه را
به سمتت دویده باشد...