سختی هارا جدی نگیر...!اصلا بگذار از این همه خونسردی ات تعجب کنند
بگذار بدانند تو بیدی نیستی که بااین باد ها بلرزی!
اصلا تا بوده این چنین بوده،سختی ها همین را میخواهند؛میخواهند جدی بگیریشان.
اما تو مثل همیشه ،مثل همیشه بخند،سخت باش،اما سخت نگیر،بگذار با تمام وجودش کند که هنوز هم کسی در این گوشه از دنیا،سخت تر از خودش پیدا میشود .
تو قوی باش
به دل بسپار