"قلب"، خاک خوبی دارد،🌷
در برابر هر دانه که در آن بنشانی
هزار دانه پس می دهد....

اگر ذره ای نفرت کاشتی
خروارها نفرت درو خواهی کرد;
و اگر دانه ای از "محبت" نشاندی
خرمن ها بر خواهی داشت...