آنهایی که کتاب می‌خوانند، قبل از مرگ، هزار زندگی را تجربه می‌کنند

اما آنهایی که کتاب نمی‌خوانند تنها یکبار زندگی می‌کنند