وقتی من دوستت دارم ،

دیگر نیازی نداری

که آدم مُهمی باشی