️یک بار هم این دوستت دارم لعنتی را؛

به کسی نه، به خود خودت بگو.

خودت برای خودت ناز کن.

خندیدی به خودت بگو ای جان...

لذت ببر از تمام روزهای خلوتت.

از کنج همیشگی با شانه به مو زدن های بی قرار، بی ملاقات.

با پای پنجره آمدن و "چشم به راه نبودن"

آری با همین ها شاد شو