بزرگتر كه ميشوی دايره قرمزرنگ تنهاييت تنگتر ميشود

و آدمهای زندگيت آنقدر انگشت شمار ميشوند كه ميتوانی آنها را در يك كوله پشتی بريزی...