زندگی خوب

در دوجمله خلاصه میشود:

لذت بردن از روزهای خوب

صبر کردن در روزهای بد ...💚