شجاع باش

چون رویای ِ جسوری

که یک روز معجزه می نامندش...