زندگی کوتاه است، پس به زندگی ات عشق بورز، خوشحال باش و لبخند بزن و فقط براى خودت زندگى كن

زندگی این است!