پنجشنبه که می شود کمی بیشتر

هوایم را داشته باش …

بیشتر نگرانم باش بیشتر بگو

دوستت دارم پنجشنبه دلش نازک است

زود می گیرد !