هیچ رنجی در زندگی ‌‌ام بزرگتر از توقع داشتن نبود و هیچ خودآزاری ‌‌ای بزرگتر از برآورده کردن توقعاتِ دیگران. سخت آموختم که رنج را کم کنم و خودآزاری را قطع.