مطلقا مهم نیست که دیگران ما را

چگونه قضاوت می کنند

بلکه مهم این است که ما ، در خلوتی سرشار از صداقت و در نهایت قلبمان

خویشتن را چگونه داوری می کنیم