خبر بد این که زمان پرواز میکند ،

خبر خوب این که شما خلبان هستید!

اگرچه نمیتوانید مالک زمان شوید اما میتوانید از آن استفاده کنید.