آدم ها هستن که زندگی رو پیچیده میکنن.
خودِ زندگی به طرز عجیبی ساده است.