🍃🌸امیدوار باشیم🌸🍃

به تمام روزهای خوب در راه

غم ها موندنی نیستن

دل بسپاریم به خدای مهربون

و با آرامش زندگی کنیم