💠بدى با بدى خاموش نمى‌شود،
💠چنان كه آتش با آتش خاموش نمى‌شود.
💠بدى با خوبى خاموش مى‌شود،
💠چنان كه آتش با آب، خاموش مى‌گردد.