ازهمہ چیز"ڪَذشتڹ"

وبہ همہ چیز رسیدڹ سخت نیست

مهم اینہ ڪه ازچي ميڪَذرے

تابہ چي "برسي"