شاید انسان ترجیح می‌دهد

درکش کنند

تا اینکه

دوستش داشته باشند