زندگی، حجمی ست که باید پرش کنیم.

حتی اگر اشتباه پر کنیم. به درک.

اشتباه کردن، بهتر از

این است که هیچ کاری نکنیم🍊