عاشقی را

چه نیازیست به توجیه و دلیل؟!

که تو ای “عشق”

همان پرسش بی زیرایی