هیچ روزی تکرار نمیشود

هيچ شبی، دقيقاً مثل شب پيش نيست

هيچ بوسه‌ای، مثل بوسه‌ی قبل نيست !

و نگاه قبلی مثل نگاه بعدی

روزها ، همه زودگذرند...

چرا ترس ؟

این همه اندوه بی‌دليل برای چیست ؟

هیچ چیزی همیشگی نیست ...

فردا كه بياید، امروز فراموش شده است