گاهی

ما عکس ها را می سوزانیم...

و گاهی

عکس ها ما را...