ميگويند:

هر بار كسى را گرم در آغوش ميگيريم يك روز به عمرمان اضافه ميشود

پس لطفا مرا بغل كن