ای کاش انسان ها

همانقدر که از ارتفاع میترسند

کمی هم از پستی هراس داشتند...