تو را "دوست دارم" ..

هرگز رهایت نمیکنم ،

در آغوش می گیرمت

وَ در چهار فصل میچرخانمت