-دست های هم را بگیریم؟

-نمی‌شود.

-آخر چرا؟

-چون مردم می‌فهمند.

-چی را؟

-قضیه ما را

-خب بفهمند،چی می‌شود؟

-بهتر است راز باشد.

-چرا؟

-که کسی آن را از ما نگیرد!