گاهیم آدم لازم داره که برای مدت نامعلومی توی جای نامعلومی، تنهایی زندگی کنه، دور از همه‌ی چیزهای آشنا...