در بدترین شرایط هم می توان رشد کرد!

اگه سختی میکشی...

یه دلیل بیشتر نداره

اونم اینه که ...

تو قراره خودساخته بشی!