پیشكش میكنم
مهربانی رابه كسانی كه
ازدل شكستن بیزارند
و در تمنای آنند
كه دلی بدست آورند.
آنانكه رحمت آفرینند
نه زحمت آفرین
وبرآنند که درزندگی
پل باشندنه دیوار