اين يک دو سه روز نوبت عمر گذشت

چون آب به جويبار و چون باد بدشت

هرگز غم دو روز مرا ياد نگذشت

روزیکه نيامده ست و روزی که گذشت