همه چیـز بستگے
به هوای دلت دارد
حال دلت که خوب باشد
همۀ دنیا به نظرت زیباست

فرصت زندگے کمه
بزرگوارتر از آن باش برنجے
و نجیب تر از آن باش که برنجانے