خرم آن روز
که جان می‌رود اندر طلبت
تا بیایند عزیزان به مبارک بادم..