آدم های ساده را باید مثل یک تابلوی نقاشی ساعت ها تماشا کرد، عمرشان کوتاه است،
بس که هرکسی از راه میرسد یا ازشان سوء استفاده می کند یا زمینشان می زند یا درس ساده نبودن یادشان می دهد...!
آدم های ساده را دوست دارم بوی ناب انسان می دهند...

👤 احمد شاملو