خیال نکن زندگي واسه مردا خیلي آسونه!

اگه قوی باشي یه سری مسئولیت سنگین رو سَرت آوار میشه. چون ریش داری، اگه نوازش بخوای یا گریه کني همه بهت ميخندن