و آنجا که

هیچ کس به یاد ما نیست

تو را عاشقانه می بوسم

تا با گرمیِ نفسهایم

به لبانت جان دهم