همیشه به آدما

به اندازه ای محبت کن

که بعدش مجبور نشی

ثابت کنی که یه احمق نیستی