زندگی کمی دیوانگی می خواست

اما ما زیادی دیوانه شدیمدیوانه که باشی

خودت هم نخندی

زخمهایت می خندند!