اگر متوجه مقصودم نمى شوى بيا با هم سكوت كنيم. بگذار راز من، رازِ تو را لمس كند. شايد سكوتت شبيه سكوت من باشد.