عشق یک کلمه است

تا وقتی که یک نفر بیاید

و به آن معنی ببخشد...