خاطرش نیست ولی خوب به خاطر دارم

که در آغوش خودم،قولِ نرفتن می‌داد