دل بکن از عشقی که تو تنها عاشق آن هستی

دل بکن از آدمی که بین قلب و عقل خود مانده است و نمیداند اگر عشق را انتخاب کند پشیمان می شود یا نه

دل بکن از عشق اگر با ماندنت خوشبختی را از کسی میگیری

دل بکن و تحمل کن با این حجم از درد شیرین،با دلتنگی با دوری و انتظار با این همه آشفتگی و پریشانی،چون اگر بمانی و تحمل کنی این درد تلخ تبدیل به نفرت خواهد شد و آتش این نفرت تو را خواهد سوزاند