باسلام دوستان آقا وخانم فعالیت دربر
نامه پارسکلاب ضعیف عمل میشه آقاداریوش ازبرنامه لنزورانتقال به پارس کلاب خبری ازت نیست.