✨زندگی مثل جلسه امتحان است
بار ها غلط مینویسیم

💫پاک میکنیم
و دوباره غلط مینویسیم

💫غافل از اینکه ناگهان مرگ فریاد میزند؛
برگه ها بالا..!!تاوقت هست درست زندگي كنيم.