هرگز بامن که دوستت دارم قهر نباش،

باران

بی ابر نمی بارد،

و ماه بی خورشید نمیتابد،

و این منم که بی تو بودن را

نمیتوانم